0

REHAU

Automatika

Automatika
REHAU
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
RH480005 Postolje za termostat sobni Rehau kom 630,79
RH480010 Regulator sobni Rehau kom 4.144,26
RH480020 Regulator sobni Komfort Rehau kom 5.133,57
RH480030 regulator sobni REHAU Control kom 17.437,50
RH480040 Regulator sobni Control Rehau kom 2.892,00
RH480070 Servo pogon Rehau kom 4.328,24
RH480075 Servo pogon GLT Rehau kom 8.160,00
RH481010 Regulacioni razdelnik 230V Rehau kom 8.879,82
RH484010 Modul za regulaciju snage pumpe 230V Rehau kom 7.715,94
RH480090 Ttermometar za povratni vod Rehau kom 2.238,00
RH482050 Temperaturna regulaciona stanica TRS-20 Rehau kom 156.193,38
RH482000 Set za regulaciju fiksnih vrednosti 1" Rehau kom 50.400,00
RH482025 Pumpno mešna grupa PMG 25 Rehau kom 78.405,33

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

REHAU-Temperaturna regulaciona stanica TRS-V
Za montažu sa leve ili desne strane na razdelniku grejnih krugova HKV ili HKV-D.
Sastoji se iz:
- elektronskog regulatora grejanja, fabrièki programiranog i spremnog za rad
- 3 -krakog mešnog ventila kvs = 5,0 m3/h DN 20 sa servo pogonom
- pumpe sa elektronskom regulacijom visina dizanja: 1-5 m uèinak pumpe: max. 3,5 m3/h
- termostata za ogranièenje maksimuma, kablovski povezanog sa pumpom
- sonde spoljašnje temperature
- sonde temperature u dovodu, montirane i kablovski povezane Pojedinaèni delovi ravno dihtujuæi, fabrièki montirani i ispitani. Oblik isporuke: zapakovano u kartonu

REHAU-Set za regulaciju fiksnih vrednosti 1"
Odgovarajuæe za montažu na razdelnike grejnih krugova HKV i HKV-D.
Sastoji se od:
- termostatskog ventila sa termostatskom glavom i uronskom sodom: podruèje regulacije 20-50°C
- holender spoja u povratnom vodu 1/2"
- cirkulacione pumpe kablovski povezane sa uronskim termostatom za ogranièenje temperature
- prikljuènog kolena sa odzraènim ventilom i termometrom
- slavine 1/2" za punjenje i pražnjenje instalacije
- prikljuèka 1/2" za prikljuèenje na cevnu mrežu Pojedinaèni delovi ravno dihtujuæi, fabrièki montirani i ispitani. Oblik isporuke: zapakovano u kartonu

REHAU-Temperaturna regulaciona stanica TRS-20
Za montažu na centralnom mestu ili na grejnom kotlu. Sastoji se iz:
- elektronskog regulatora grejanja, fabrièki programiranog i spremnog za rad
- 3-krakog mešnog ventila kvs = 4,0 m3/h DN 20 sa servo pogonom
- pumpe sa elektronskom regulacijom visina dizanja: 1-5 m uèinak pumpe: max. 3,5 m3/h
- termostata za ogranièenje maksimuma, kablovski povezanog sa pumpom
- sonde spoljašnje temperature
- sonde temperature u dovodu, montirane i kablovski povezane
- termometara na dovodnom i odvodnom vodu Pojedinaèni delovi ravno dihtujuæi, fabrièki montirani i ispitani. Oblik isporuke: zapakovano u kartonu

REHAU-Pumpno-mešna grupa PMG-25
Pumpno-mešna stanica za površinska grejanja za montažu na cen-tralnom mestu ili na grejnom kotlu. Sastoji se od:
- 3-krakog mešnog ventila kvs = 8,0 m3/h DN 25 sa 3-stepenim servo pogonom, 230 V AC
- pumpe sa elektronskom regulacijom visina dizanja: 1-5 m
uèinak pumpe: max. 3,5 m3/h
- termometara na dovodnom i odvodnom vodu Pojedinaèni delovi ravno dihtujuæi, fabrièki montirani i ispitani. Oblik isporuke: zapakovano u kartonu

REHAU-Sistemsko postolje sobnog regulatora II
Montažno postolje i elektrièni prikljuèak za REHAU sobne regulatore 230 V und 24 V. Pogodno za direktnu montažu na zidu ili na doznama sa rastojanjem izmeðu šrafova od 60 mm.

REHAU-Sobni regulator*
Sa podešavanjem željene vrednosti sa finom regulacijom i velikom temperaturnom skalom sa pozicioniranjem na 1/4 stepena. Ogranièavanje podruèja željene temperature u opsegu 10-28°C. Funkcija zaštite od smrzavanja i zaštite ventila. Moguænost pokretanja max. 5 servo pogona. Može se koristiti samo u kombinaciji sa sistemskim postoljem (Art.-Nr. 200296-001). Boja: èisto bela (slièno RAL 9003)

REHAU-Sobni regulator Komfort*
Kao REHAU-Sobni regulator samo dodatno opremljen sa: daljinskim upravlanjem za obaranje temperature, obaranje 2-6 K podesivo. Šalterom za izbor vrste pogona. Indikatorom rada sa svetlosnim simbolom "mesec". Može se koristiti samo u kombinaciji sa sistemskim postoljem (Art.-Nr. 200296-001).

REHAU-Sobni regulator Control*
Kao sobni regulator Komfort samo dodatno opremljen sa: digitalnim satom za individualno programiranje sniženja temperature (dnevni ili nedeljni program sa moguænošæu formiranja blokova, i pre bacivanjem na letnje/zimsko raèunanje vremena). Moguæe korišæenje kao pilot-sat za ostale sobne regulatore. Može se koristiti samo u kombinaciji sa sistemskim postoljem (Art.-Nr. 200296-001). *
Svi sobni regulatori se mogu po upitu isporuèiti u sledeæim bojama:
žuta (slièno RAL 1004) siva zelena (slièno RAL 6029) office-siva plava (slièno RAL 5002) metalik plavo-crna crvena (slièno RAL 3003) metalik šampanjac crna (slièno RAL 9011) metalik bronza metalik platina
Rok isporuke i cena varijanti u boji po upitu.

REHAU-Regulator temperature E
za regulaciju i kontrolu temperatura u zatvorenim, suvim prostorijama. Pogodan za sve vrste grejanja, do max. 4 K/h, sa integrisanim ogra-nièenjem temperaturnog podruèja. Moguænost prikljuèenja max. 12 servo pogona 230 V. Prikljuèenje za smanjenje temperature preko uklopnog sata ili ruènog šaltera. Podruèje podešavanja: 5-30 °C Radni napon: 230 V Boja: alpsko-bela Oblik isporuke: zapakovano u kartonu

REHAU-Servo pogon
Za dogradnju na regulacioni ventil na sabirnoj grani razdelnika grejnih krugova. Jednostavna montaža i demontaža zahvaljujuæi ventilskom adapteru i pritisnim tipkama. Naèin rada: bez struje zatvoren prikljuèni vod: 2 x 0,5 mm2; dužina 1 m; „First-Open-Funktion“ za grejanje u graðevinskoj fazi (pre montaže sobnih termostata). Moguæa montaža na razlièite ventile preko adaptera.

REHAU-Regulacioni razdelnik
Moguænost prikljuèenja do 6 sobnih regulatora i do 14 servo pogona. Svi prikljuèci u utiènoj tehnici bez šrafova. Moguænost proširenja preko prikljuènih modula. Moguænost automatskog obaranja temperature sa 2 programa za gre-janje C1 i C2 preko timer modula. LED-dijagnoza za kontrolu sobnih regulatora, radnog napona i funk-cionisanja osiguraèa. Integrisan osiguraè od 4 A. Za montažu na zid ili šinu. Boja: donji deo srebrno sivi poklopac providan

REHAU-Modul za proširenje Sobni regulator
Moguænost prikljuèenja za 2 dodatna sobna regulatora sa po 4 servo pogona. Ne sme se preæi ukupan broj od max 14 servo pogona po regulacionom razdelniku. Svi prikljuèci u utiènoj tehnici bez šrafova. LED-dijagnoza za kontrolu sobnih regulatora. Boja: donji deo srebrno sivi poklopac providan

REHAU-Modul za proširenje Servo pogon
Moguænost prikljuèenja za po 4 dodatna servo pogona za 2 grejne zone. Ne sme se preæi ukupan broj od max 14 servo pogona po regu-lacionom razdelniku. Svi prikljuèci u utiènoj tehnici bez šrafova. Dodeljivanje servo pogona odreðenoj grejnoj zoni preko jumper-a. Boja: donji deo srebrno sivi poklopac providan

Dodaj na listu